Clubreglement


Artikel 1:
Bij de start van het winter- en zomerseizoen legt het tennisbestuur de tarieven voor het lidmaatschap en de tennisabonnementen vast. Deze tarieven kunnen jaarlijks wijzigen. Wijzigingen worden kenbaar gemaakt via de website (www.ptkv.be) of via briefwisseling aan het begin van het seizoen.

Artikel 2:
De bedragen van de lidgelden zijn te raadplegen op de website.

Artikel 3:
Een lidmaatschap kan aangevraagd worden via het inschrijvingsformulier op de PTKV website (www.ptkv.be) of gelieve het inschrijvingsformulier in te vullen en te deponeren in de brievenbus op het clubsecretariaat. Het bestuur heeft het recht om een lidaanvraag te weigeren.

Artikel 4:
In het zomerabonnement is de Tennis Vlaanderen – lidmaatschap inbegrepen. Je ontvangt na betaling een mail van Tennis Vlaanderen met daarin je Tennis Vlaanderen nummer en je passwoord waarmee je op onze website een terrein kan reserveren. Je bent hiermee ook dadelijk verzekerd.

Artikel 5:
Bij aansluiting bij Tennis Vlaanderen en PTKV verklaren de leden zich akkoord met het clubreglement. Het clubreglement is consulteerbaar op de website (www.ptkv.be).

Artikel 6:
Elk lid valt automatisch onder de Tennis Vlaanderen afgesloten polis sportongevallen. Bij sportongeval op verplaatsing (vb. interclub), dient men onmiddellijk de secretaris of een bestuurslid van PTKV te verwittigen.

Artikel 7:
De club kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen of voor verlies of diefstal van bezittingen van leden of bezoekers tijdens hun aanwezigheid op de club.

Gebruik van de terreinen

Artikel 8:
De terreinen zijn voorbehouden voor de leden van PTKV en hun gasten.

De boventerreinen (6,7,8 en 9) zullen overdag omwille van veiligheidsredenen afgesloten worden. Indien u een boventerrein heeft gereserveerd, gelieve de sleutel van de boventerreinen af te halen aan de bar.

Reservaties – Zomerseizoen

Artikel 9:
De reservering zal voortaan gebeuren via het reserveringssysteem van de Tennis Vlaanderen (Elite) en dit via de clubwebsite (www.ptkv.be) en/of Tennis Vlaanderen website door het ingeven van je Tennis Vlaanderen-nummer en paswoord.

Artikel 10:
Om een terrein te kunnen reserveren moeten de lidgelden betaald zijn aan de vzw PTKV voor 25 maart en dit op het volgend rekeningnummer: BE36 0688 9490 8081.

Artikel 11:
De reservaties voor lesuren, tornooien, activiteiten door de club georganiseerd en/of aangemoedigd zullen, in de mate van het mogelijke, op voorhand in het reservatiesysteem worden aangebracht.

Artikel 12:
Er kan slechts 2u per keer worden gereserveerd. De volgende reservatie kan gemaakt worden nadat uw eerste reservatie verlopen is. Het reserveren van de tennisterreinen is persoonlijk, het is dan ook verboden om op naam van een andere persoon een veld te reserveren.

Een gereserveerd uur kan alleen door één van beide inschrijvers op voorhand opgezegd worden via hetzelfde reservatiesysteem.

Artikel 13:
Elk lid kan 3 maal per seizoen iemand uitnodigen om te komen tennissen, mits betaling van 5 euro per uur. Dit terrein wordt gereserveerd via het Tennis Vlaanderen reserveringssysteem (Elite) met vermelding van de uitnodiging en is te betalen aan de bar, voor aanvang van het gereserveerde uur. Het lid is verantwoordelijk voor de uitgenodigde.

Artikel 14:
De club kan activiteiten organiseren en daarvoor terreinen reserveren. Deze organisaties hebben steeds voorrang op de gewone reservaties.

Artikel 15:
Tijdens de lessenperiode, zal er bij regenweer 2 velden ter beschikking worden gesteld van de leden. Het resterende veld zal dan ingenomen worden door de tennisschool. Indien er een veld vrij zou liggen bij aanvang van het volgende uur, dan mag dit worden ingenomen door de tennisschool en dan wordt dit uur ook volledig uitgespeeld.

Artikel 16:
Tennisstages voor volwassen vinden plaats van 19u tot 21u. Tijdens deze stages zullen de velden , 6, 7, 8 en 9 worden gereserveerd. Bij regen heeft de stage voorrang op de leden.
Tennisstages voor de jeugd vinden plaats van 9u tot 12u en 13u tot 16u. Tijdens deze stages zullen de velden 1, 2, 3, 6, 7, 8 en 9 worden gereserveerd. Bij regen heeft de stage voorrang op de leden.
Deelnemers van de stages zijn niet verplicht om lid te zijn. Zij zijn echter op dat ogenblik niet verzekerd. Verzekering en aansluiting bij Tennis Vlaanderen zijn mogelijk voor het bedrag van 10 Euro. Zij mogen enkel gebruik maken van de tennisvelden tijdens de uren van deze stages.

Reservaties – Winterseizoen

Artikel 17:
Prijslijst winterabonnementen, losse verhuring en voorwaarden zijn beschikbaar op de clubwebsite (www.ptkv.be). Diegene die de voorgaande winter een vast uur hadden, zullen voorrang krijgen op nieuwe huurders. Deze zullen voorafgaand per brief worden geïnformeerd.

Artikel 18:
Tijdens de week van het tornooi staan de velden ter beschikking van de club. Vaste reservaties vervallen dus tijdens de uren van het tornooi.

Artikel 19:
Tijdens de winter kan er op 5 terreinen gespeeld worden. Het winterlidgeld geeft recht op een vast uur en bepaald veld. De mogelijkheden worden tijdig kenbaar gemaakt door het bestuur aan de leden. De terreinen worden voor de gehele winterperiode vast verhuurd aan één titularis per terrein per uur. De titularis is vrij om zijn medespelers te kiezen. De medespelers worden ook als winterlid beschouwd.

Artikel 20:
Vrije uren: een weekplanning met de lessen en vaste verhuringen zijn ter informatie beschikbaar in ons clubhouse en op de website (www.ptkv.be).

De vrije uren kunnen zonder voorreservaties ingenomen worden, door zowel leden als niet-leden, die zich aanmelden bij de uitbater in de cafetaria. De betaling van deze losse verhuring van een indoor-terrein wordt afgerekend met de uitbater en dit voor het terrein wordt betreden.

Tijdens het zomerseizoen kunnen niet-leden vrije uren reserveren mits betaling van 15 Euro aan de bar.

Tijdens het winterseizoen kun kunnen niet-leden vrije uren reserveren mits betaling van 20 Euro aan de bar.

Artikel 21:
Inbegrepen in de prijzen: verwarming en verlichting, sanitair, kleedkamers en douches.

Kleding en gedrag

Artikel 22:
De leden die in regel zijn met de betaling van hun lidmaatschapbijdrage voor het lopend seizoen hebben toegang tot de tennisterreinen en de kleedkamers.

Artikel 23:
Op de tennisterreinen is het dragen van reglementaire tenniskleding en aangepast schoeisel verplicht. Op de binnenterreinen mogen enkel afsluitbare drankflessen gebruikt worden.

Artikel 24:
De leden, genodigden en alle begeleidende personen dienen zich steeds beleefd, hoffelijk en sportief te gedragen en dragen ertoe bij dat de banen, de kleedkamers, douches en toiletten netjes blijven en dat er geen afval rondslingert. Gelieve hiervoor gebruik te maken van de hiervoor bestemde vuilnisbakken. Zorg ervoor, het gravel van de schoenen te verwijderen alvorens de kleedkamers en het clubhouse te betreden.

Er wordt niet gerookt op de tennisvelden of in het clubhouse, de kleedkamers, douches en toiletten. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor diefstal, beschadigingen en ongevallen.

Onderhoud van de terreinen

Artikel 25:
Een speelbeurt duurt één uur. De laatste 3 minuten besteden de spelers aan het onderhoud van het terrein (vegen, borstelen en eventueel sproeien). Gelieve het materiaal na gebruik terug te hangen of op zijn plaats leggen.

Verlichting: Het gebruik van de verlichting is gratis en zal pas ontstoken worden bij invallende duisternis.

Inbreuk reglementering

Artikel 26:
Bij vaststelling van foutieve handelingen dient men een bestuurslid te raadplegen om orde op zaken te stellen. Indien geen bestuurslid aanwezig is, kan de uitbater een standpunt innemen. In geval van ernstige of herhaalde inbreuken tegen het reglement, het gedrag of de “fairplay”, kan het betrokken lid verzocht worden zijn houding te verantwoorden voor het bestuur. Schorsing of uitsluiting van een lid kan in uitspraak van het algemene tennisbestuur en dit zonder geheel of deelse terugbetaling van de reeds gestorte lidgelden.

Artikel 27:
Het bestuur houden zich het recht voor de leden en hun gasten die de regels in dit reglement overtreden te schorsen of de toegang tot de club te ontzeggen.

Artikel 28:
Klachten kunnen steeds gericht worden aan het tennisbestuur via daphne@ptkv.be

Aansprakelijkheid

Artikel 29:
De gebruiker is aansprakelijk voor de door hem toegebrachte schade aan de installaties of aan zaken van gemeenschappelijk nut. Beschadigingen aan gebouwen, banen, netpalen, netten, gereedschappen of andere goederen die behoren tot het tennispark dienen onmiddellijk aan het bestuurd gemeld worden.

Artikel 30:
De tennisclub is niet verantwoordelijk voor het verdwijnen, de diefstal of beschadiging van kledingsstukken en/of voorwerpen van leden en niet-leden.

Clubhouse – Tie Break Bar

Artikel 31:
De Tie Break Bar wordt uitgebaat door een zelfstandige uitbater. De regels en gedragscodes van een openbare orde instelling zijn hier van toepassing.

Artikel 32:
Het is verboden te roken in de bar, alsook in de tennisballon.

Aanpassen van het clubreglement

Artikel 33:
Het reglement kan ten allen tijde aangepast worden indien dit nodig mocht blijken om de goede werking van de club te verzekeren.

Sponsors

  • E.V.N Pharma